Miljödiplomerade Ett hållbart konserthus

Alla våra konsertupplevelser ska vara i harmoni med hållbara principer. Och hållbarhetens tre dimensioner – den ekologiska, sociala och ekonomiska – är en odelbar helhet och beroende av varandra. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

De globala mål som Västra Götalandsregionen, våra ägare, kopplar an till i sitt hållbarhetsarbete ligger också till grund för oss. Hållbarhetens tre dimensioner – den ekologiska, sociala och ekonomiska – är en odelbar helhet eftersom de hänger ihop och är beroende av varandra.

Sedan 2013 är Göteborgs Symfoniker miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. En diplomering som visar att vår verksamhet infört ett miljöledningssystem och lägger stor vikt vid faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Våra serveringar är dessutom KRAV- och Svanen-certifierade och uppfyller därmed tuffa hållbarhetskriterier. Restaurangen serverar en mycket hög andel ekologiska livsmedel jämfört med resten av restaurangbranschen och den miljömedvetna personalen arbetar ständigt med att hushålla med resurserna.


FNs globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är FNs globala mål för hållbar utveckling. De 17 målen ska bidra till en ekologisk, socialt och ekonomisk hållbar värld och tillsammans bildar de ett pussel där alla bitar behöver vara med. Det är de mest ambitiösa hållbarhetsmål som världen antagit.

Sverige ligger långt fram i omställningen men mycket arbete kvarstår. Som samhällsaktör ska Västra Götalandsregionen, våra ägare, vara en föregångare och agera för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Självklart är detta ett prioriterat område för Göteborgs Symfoniker.

De globala mål som Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål kopplar an till ligger också till grund för Göteborgs Symfonikers hållbarhetsarbete:

Mål nr 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbarhetens tre dimensioner – den ekologiska, sociala och ekonomiska – är en odelbar helhet eftersom de hänger ihop och är beroende av varandra.


Ekologisk hållbarhet

Vårt samhälle står idag inför flera stora miljöutmaningar. Klimatförändringarna påverkar människors hälsa och levnadsvillkor genom fler extrema väderhändelser i Sverige och globalt. Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt. Genom vår konsumtion utarmar vi flera av jordens resurser och sprider gifter till människa, djur och natur.

Projektion av träd och hav på väggen i konsertsalen, orkestern syns till höger i bild på scenen.

Syftet med Västra Götalandsregionens mål för ekologisk hållbarhet är att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt nu och i framtiden.


Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. 

Västra Götalandsregionen ska arbeta för att nå det nationella målet för folkhälsopolitiken som innebär att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Mänskliga rättigheter och varje människas värdighet ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete och vår demokrati. Jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvar ska genomsyra all vår verksamhet och alla beslut. Ingen människa ska lämnas utanför. 


Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att uppnå ekologisk och social hållbarhet.

Västra Götalandsregionen och dess verksamheter ska ha en hållbar ekonomisk utveckling genom god ekonomisk hushållning, en långsiktig ekonomi i balans, ansvarsfulla investeringar och hållbara upphandlingar.


Vårt hus

Hållbarhet är ett prioriterat område för Higab som äger och förvaltar många av husen som är karaktäristiska för Göteborg, däribland Göteborgs Konserthus.

Bland annat använder man miljöanpassade byggprocesser, optimerar energianvändningen, använder förnybara bränslen och återför avfall som uppkommer till kretsloppet i största möjliga utsträckning.

Den sociala dimensionen handlar om att ge förutsättningar för inkluderande mötesplatser och verksamhetslokaler i staden, tillgängliga och anpassade för alla.

Mer om Higabs hållbarhetsarbete
Kontrabasisten Jenny Rydeberg spelar på sitt instrument i ett rött sammetsrum

Ge ditt liv konsertmagi!

Ett abonnemang i Göteborgs Konserthus ger dig oförglömliga upplevelser och rabatterat biljettpris. Dessutom många andra att dela upplevelserna med.

Abonnemang 2023-2024