Orgelns ordlista Lär dig mer om orglar

När man upptäcker nya områden upptäcker man ofta nya ord. Här är några av de ord man använder när man beskriver en orgel och orgelmusik.

* = se förklaring till detta ord

Ansats

Början av en ljudande ton

Bombarde

En stämma med trumpet- eller basunkaraktär eller ett verk* i orgeln som domineras av sådana stämmor.

Bröstverk

Ett verk* med få stämmor och ljus klang

Crescendo

Successivt ökande tonstyrka

Diminuendo

Successivt minskande tonstyrka

Frekvens

Det antal regelbundna svängningar per sekund som frambringar en ton av en viss höjd (t ex 442 = a1)

Grundton (1)

Den första och i harmoniskt avseende grundläggande tonen i en skala (t ex C i C-dur)

Grundton (2)

Den lägsta och mest framträdande tonhöjden i en klingande ton; grundtonen ljuder alltid tillsammans med ett antal övertoner*

Huvudverk

Orgelns största och ljudstarkaste verk*

Intonation

Orgelbyggarens arbete med att skapa en orgelpipas klang

Klaviatur

Tangentbordet i ett klaverinstrument (som t ex orgel och piano)

Koppel

En anordning (mekanisk, pneumatisk eller elektrisk) som gör att stämmor* i mer än ett verk* klingar vid spel på en manual*

Labialstämma

En stämma* där varje pipa är konstruerad ungefär som en blockflöjt; de flesta av orgelns stämmor är labialstämmor (jfr rörverk*) och det är sådana pipor som syns i orgelns fasad

Luftlåda

En trälåda, placerad under piporna, där den luft som används för att att få piporna att ljuda lagras under tryck

Manual

En klaviatur* som spelas med händerna

Mensur

En orgelpipas olika mått och proportioner mellan dess delar, exempelvis förhållandet mellan pipans längd och vidd (diameter eller omkrets)

Mixtur

En stämma* i vilken flera pipor (oftast med hög tonhöjd) ljuder samtidigt när en ton spelas

Orchestre

Ett verk* som består av stämmor* som imiterar orkesterns instrument (t ex stråkar)

Orgelverk

se Verk

Pedal

En klaviatur* som spelas med fötterna; det verk* som klingar vid spel på denna klaviatur

Pédale Expressif

”Uttrycksfull pedal”; ett pedalverk* försett med svällare*

Pipverk

En orgels, eller ett verks, alla pipor

Positif

”Positiv”; ett verk* med något svagare klang än huvudverket*

Principal

Orgelns viktigaste och kraftigaste labialstämma*

Récit

Fransk term för ett med svällare* försett verk* (i äldre franska orglar ett verk med ett fåtal stämmor och utan svällare)

Regerverk

De anordningar i en orgel som gör att en tangenttryckning resulterar i att en eller flera pipor ljuder

Register

se Stämma

Registersvällare

En anordning, styrd med en fottrampa, genom vilken orgelns stämmor successivt fås att ljuda i en förutbestämd ordning, vilket möjliggör kraftfulla crescendo- och diminuendoeffekter

Ryggpositiv

Ett verk* placerat bakom organistens rygg

Rörverk

De stämmor i en orgel eller i ett verk* som har en speciell konstruktion och klangligt liknar rörblads- eller bleckblåsintrument

Solostämma

En stämma* avsedd att fungera som, eller använd i, solistisk funktion, ackompanjerad på en annan manual*

Spelbord

Orgelns ”manövercentral”, med manual-* och pedalklaviaturer* samt koppel* och andra anordningar för att reglera klangfärg och tonstyrka

Stämma

En uppsättning (i mixturer* flera uppsättningar) pipor i olika tonhöjd men med likartad klang och konstruktion, där varje pipa motsvarar en tangent i en manual* eller i pedalen*

Svällare

En anordning, styrd med en fottrampa, med vilken luckor framför piporna i ett verk* kan öppnas och stängas, varigenom crescendo* och diminuendo* kan åstadkommas

Trompette royale

”Kunglig trumpet”; fransk benämning på en särskilt glansfullt klingande stämma* med trumpetkaraktär

Verk

En av orgelns klingande huvuddelar, bestående av ett antal stämmor*

Övertoner

De högre toner som klingar samtidigt med grundtonen* (se Grundton (2)) och därigenom skapar tonens klang

Sammanställt av Sverker Jullander

Vy över Stora salen sett längst bak på publikplats, med orgeln på scenen.,

Instrumentens drottning

Orgeln kallas ”instrumentens drottning” och det av en god anledning: inget annat akustiskt instrument är så variationsrikt i klang och dynamik, från den allra svagaste, ensamma ton till massiva ackord som får det att vibrera i golv och väggar. Orgeln i Göteborgs Konserthus består av mer än 9000 pipor!

Orgeln i Göteborgs Konserthus